Shell Script Advent Calendar 2017

11
27
117

シェルスクリプトについてなんでも!

$ echo "IF9fX18gIF8gICAgICAgICAgXyBfIF9fX18gICAgICAgICAgICBfICAgICAgIF8gICAKLyBfX198fCB8X18gICBfX198IHwgLyBfX198ICBfX18gXyBfXyhfKV8gX18gfCB8XyAKXF9fXyBcfCAnXyBcIC8gXyBcIHwgXF9fXyBcIC8gX198ICdfX3wgfCAnXyBcfCBfX3wKIF9fXykgfCB8IHwgfCAgX18vIHwgfF9fXykgfCAoX198IHwgIHwgfCB8XykgfCB8XyAKfF9fX18vfF98IHxffFxfX198X3xffF9fX18vIFxfX198X3wgIHxffCAuX18vIFxfX3wKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfF98ICAgICAgICAK" | base64 -d           
 ____ _     _ _ ____      _    _  
/ ___|| |__  ___| | / ___| ___ _ __(_)_ __ | |_ 
\___ \| '_ \ / _ \ | \___ \ / __| '__| | '_ \| __|
 ___) | | | | __/ | |___) | (__| | | | |_) | |_ 
|____/|_| |_|\___|_|_|____/ \___|_| |_| .__/ \__|
                    |_|    

Calendar Sponsor PR