Takuro Shogami

@shogami

ABEJA, INC.
Tokyo, Japan