@ryutoyasugi

Yahoo! Japan
Tokyo, Japan
フォロー中のユーザー6