Takuma Yoshida

@takuma_yoshida

3-shake Inc.
Tokyo, Japan