Ryo KOBAYASHI

@ryokbys

Nagoya Institute of Technology
Nagoya, Japan