Koshi Yamamoto

@hannnattou

Hi : )
TCU
Tokyo, Japan
フォロー中のユーザー2