@fiv111

VIM / C#.net / AutoHotKey / Ruby / VB.net Windowsから最近Macに乗り換え、色々と戸惑うばかり。