hiroyuki yokoshima

@do9iigane

$yokoshima = 0; foreach($muda as $yorokobi){ $yokoshima = $yokoshima+$yorokobi; }
bilcom
Tokyo
Following Users11