Edited at

GitHubにSSHで接続する

SSHのキーを作る。

ssh-keygen -t rsa

https://github.com/settings/ssh で公開鍵をGitHubにアップロードする。

ssh -T git@github.com

で接続できるかを確かめる。~/.ssh/config に設定を書く:

Host github github.com

HostName github.com
User git
IdentityFile "/Users/a/.ssh/id_rsa"

~/.gitconfig に以下の設定を追加する。

[url "github:"]

InsteadOf = https://github.com/
InsteadOf = git@github.com:

もしくは以下をリポジトリのディレクトリ内で行う。

git remote set-url origin git@github.com:[ユーザ名]/[リポジトリ名].git