zabbix

zabbixのUserParameterに引数を複数渡す方法

環境

  • Zabbix3.2(server, agent共に)

設定方法

UserParameter設定

  • 下記を設定してzabbix_agentをrestart
/etc/zabbix/zabbix_agentd.d
UserParameter=sample.key[*],/etc/zabbix/script/sample.sh $1 $2 $3 $4

Zabbix Server設定

  • 「アイテムの作成」から [] 内にカンマ区切りで引数を設定する
sample.key[str1,str2,str3,str4]

こんな感じ。

スクリーンショット 2018-01-29 19.53.53.png

この設定をすると、順番に引数を読み取ってくれる

確認

  • zabbix_get コマンドでキーを指定して値が取得できること
# zabbix_get -s localhost -k sample.key[str1,str2,str3,str4]
100
↑出力できるか確認