Posted at

【PHP】数字の文字列に対する総和を計算して文字列にして返す


数字の文字列に対する総和を計算して文字列にして返す

んーreturn (string)$res;の型変換が蛇足感

// 数字の文字列に対する総和を計算する

function calculateSum(string $param) : string
{
$su = (int)$param;
$res = 0;
for ($i = 1; $i <= $su; $i++) {
$res += $i;
}

if ($su <= 0) {
return "ERROR";
}

return (string)$res;
}

※0以下はエラーを返す


ソース

https://3v4l.org/sphFb