Swift

connect 2 TableView

More than 1 year has passed since last update.

1 Tạo project

 • Tạo project với SingleViewApplication
 • Tạo 2 tableView được 2 tableviewController quản lý như hình dưới.
 • Thiết lập StoryboardID = nextView cho instantiateViewController(màn hình màu vàng)
  image1

 • tại table 2, vào storyboard id đặt tên nextView.

 • tạo 2 button đặt tên là next by present và back.

2 tạo hành độngh chuyển đổi giữa màn hình

 • màn hình chuyển đổi đặt là goNext(), màn hình quay lại là goBack()
 • tham số truyền vào cho hàm (パラメタ) là phương thức UIstoryboardSegue
@IBAction func goBack(_ segue:UIStoryboardSegue) {}

  @IBAction func goNext(_ sender:UIButton) {
    let next = storyboard!.instantiateViewController(withIdentifier: "nextView")
    self.present(next,animated: true, completion: nil)
  }

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
  }

3 truyền code vào phần trên UIstoryboard

 • ấn vào nút back sẽ điều khiển việc thoát khỏi = trượt màn hình xuống, chọn nút goBack
 • chú ý tạo chuyển đổi goBack() ở ViewController image

4 build và kiểm tra

image

performSegueメソッドによる遷移

5 tạo segue

 • kiểm tra chuyển đổi segue
 • tạo button tại màn hình 1 và đặt tên next by segue
 • màn hình 1 tạo thêm nút, bấm giữ control kéo thả từ icon phía trên ViewController vào View màn hình 2
 • chọn loại popup cho segue chọn show
 • image
 • tại giữa 2 màn hình xuât hiện icon segue khi click vào, cài đặt identifier(Storyboard) đặt tên nextSegue image

6 thêm chuyển động chuyển đổi segue

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

  @IBAction func goBack(_ segue:UIStoryboardSegue) {}

  @IBAction func goNext(_ sender:UIButton) {
    let next = storyboard!.instantiateViewController(withIdentifier: "nextView")
    self.present(next,animated: true, completion: nil)
  }

  // セグエ遷移用に追加 ↓↓↓
  @IBAction func goNextBySegue(_ sender:UIButton) {
    performSegue(withIdentifier: "nextSegue", sender: nil)
  }

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
    // Dispose of any resources that can be recreated.
  }
}

7 phần trên storyboard và điều kiện source

image

8 chèn thêm navigation controller

 • thêm vào navigation controller
 • tại màn hình viewcontroller 1 phía trên storyboard -> menu -> Editor -> Embed In -> Navigation Controller image
 • không thay đổi zì thêm source check navigation controller có bị ảnh hưởng zì k? image