PythonとRubyのsplit

  • 3
    Like
  • 2
    Comment

Pythonのsplitの挙動

Python
>>> ',,,1,2,3,,,4,5,,,'.split(',')
['', '', '', '1', '2', '3', '', '', '4', '5', '', '', '']

は直感通りだが、これと同じ感覚でRubyのsplitを使うと末尾に連続する空要素が除去され、ハマる。

Ruby
> ',,,1,2,3,,,4,5,,,'.split(',')
=> ["", "", "", "1", "2", "3", "", "", "4", "5"]

Pythonと同様の挙動にしたいときは-1を渡すとよい。

Ruby
> ',,,1,2,3,,,4,5,,,'.split(',',-1)
=> ["", "", "", "1", "2", "3", "", "", "4", "5", "", "", ""]

参考