Kotlin
lazy
lateinit

kotlin備忘録

by lazy

by lazyは始めて呼び出されるときに引数に渡されたものが実行される

fun lazy(){
 var firstName = "first"
 var familyName = "family"
 val fullName : String by lazy{
  firstName + " " + familyName
 }

 firstName = "変えたよ"
 familyName = "ふぁみりー"

 println(fullName) //変えたよ ファミリー

 firstName = "もう一回変えたよ"

 println(fullName) //変えたよ ファミリー

}

lateinit

lateinit var hoge : String

初期化を後にできる
初期化する前に読み込むとクラッシュ