UNIX

UNIX V6 on PDP-11をMacで動かす

More than 1 year has passed since last update.

まず、歴史的コンピュータのシミュレータであるsimhをインストールする:

$ brew install simh

これでpdp11などのシミュレータを起動するコマンドが使用可能となる。

続いて、UNIX V6のディスクイメージを取得し、展開する:

$ wget http://simh.trailing-edge.com/kits/uv6swre.zip

$ unzip uv6swre.zip
$ cd uv6swre

展開したディレクトリに、任意の名前で設定ファイルを作成する:

$ vim pdp11.ini

$ cat pdp11.ini
set cpu 11/40
set cpu u18
att rk0 unix0_v6_rk.dsk
att rk1 unix1_v6_rk.dsk
att rk2 unix2_v6_rk.dsk
att rk3 unix3_v6_rk.dsk
boot rk0

これで準備は整った。次のコマンドでシミュレータを起動する:

$ pdp11 pdp11.ini

PDP-11 simulator V3.9-0
Disabling XQ
@

@以下にはunixと、ログインユーザはrootと入力する:

@unix

login: root
# pwd
/
# ls -l
total 182
drwxr-xr-x 2 bin 1040 Jan 1 1970 bin
drwxr-xr-x 2 bin 352 Jan 1 1970 dev
drwxr-xr-x 2 bin 304 Aug 20 12:19 etc
drwxr-xr-x 2 bin 336 Jan 1 1970 lib
drwxr-xr-x 17 bin 272 Jan 1 1970 mnt
drwxr-xr-x 2 bin 32 Jan 1 1970 mnt2
-rw-rw-rw- 1 root 28472 Aug 20 12:01 rkunix
-rwxr-xr-x 1 bin 28636 Aug 20 11:38 rkunix.40
drwxrwxrwx 2 bin 144 Aug 20 12:14 tmp
-rwxr-xr-x 1 bin 28472 Aug 20 12:01 unix
drwxr-xr-x 13 bin 224 Aug 20 12:22 usr
drwxr-xr-x 2 bin 32 Jan 1 1970 usr2

UNIX V6を終了するには、syncを三回入力し、<ctrl-e>とする。

# sync

# sync
# sync
# <ctrl-e>
Simulation stopped, PC: 021630 (MOV (SP)+,177776)

最後に、シミュレータを終了するには、quitと入力する:

sim> quit

Goodbye
$