Python
Ubuntu
pyenv
anyenv
ubuntu16.04

ubuntu 16.04にanyenv+anyenv-update+pyenv+pyenv-virtualenvをインストール

目的

任意のバージョンのpythonを選べるようにし、常に最新のバージョンを利用できるようにする。
実行環境ごとに依存ライブラリが分離された環境を準備する。

anyenv+anyenv-updateインストール

$ git clone https://github.com/riywo/anyenv ~/.anyenv
$ echo 'export PATH="$HOME/.anyenv/bin:$PATH"' >> ~/.profile
$ echo 'eval "$(anyenv init -)"' >> ~/.profile
$ exec $SHELL -l
$ git clone https://github.com/znz/anyenv-update.git ~/.anyenv/plugins/anyenv-update

pyenv+pyenv-virtualenvインストール

$ anyenv install pyenv
$ exec $SHELL -l
$ git clone https://github.com/yyuu/pyenv-virtualenv ~/.anyenv/envs/pyenv/plugins/pyenv-virtualenv

任意のバージョンのpythonをインストール

$ pyenv install 3.6.4

最新のバージョンのpythonがインストールできない場合

$ anyenv update

切り離された実行環境をカレントディレクトリに作成

$ pyenv virtualenv 3.6.4 my-develop-environment
$ pyenv local my-develop-environment