HIRAKI Satoru

@Layzie

興味は主にJavaScriptと、Vim、Gitです。
Medley, Inc.
Tokyo, Japan
Organizations
フォロー中のユーザー128