1. ymmtmdk

    No comment

    ymmtmdk
Changes in body
Source | HTML | Preview
@@ -33,8 +33,11 @@
```
gem -v
echo "puts 'hello gemfile.'" > Gemfile
ruby -e '' # なんもでない
RUBYGEMS_GEMDEPS=- ruby -e '' # hello gemfile.てでるから読まれてる
+mkdir a
+cd a
+RUBYGEMS_GEMDEPS=- ruby -e '' # rakeみたいに親からも読まれるのでhello gemfile.がでる
```
ということで、どうやら読まれているらしいという結論に至る。RubyGemsの機能なのでrvmとかrbenvに依存しない、と思う。