1. ymmtmdk

    No comment

    ymmtmdk
Changes in body
Source | HTML | Preview
@@ -36,6 +36,5 @@
ruby -e '' # なんもでない
RUBYGEMS_GEMDEPS=- ruby -e '' # hello gemfile.てでるから読まれてる
```
ということで、どうやら読まれているらしいという結論に至る。RubyGemsの機能なのでrvmとかrbenvに依存しない、と思う。
-s