UbuntuにMicrosoft ODBC Driver 11 for SQL Serverをインストール

 • 0
  いいね
 • 0
  コメント

  UbuntuMicrosoft ODBC Driver 11 for SQL Serverをインストールする

  install.sh
  sudo apt-get install openssl libkrb5-3 libc6 e2fsprogs
  sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.10
  sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.0  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.10
  wget http://download.microsoft.com/download/B/C/D/BCDD264C-7517-4B7D-8159-C99FC5535680/RedHat6/msodbcsql-11.0.2270.0.tar.gz
  tar -xavf msodbcsql-11.0.2270.0.tar.gz
  sudo bash msodbcsql-11.0.2270.0/install.sh install --accept-license --force
  
  

  libmsodbcsql-13.0.so.1.0
  /opt/microsoft/msodbcsql/lib64/このディレクトリに入る。

  Can't open libになる場合ln -s

  ln -s /opt/microsoft/msodbcsql/lib64/libmsodbcsql-13.0.so.1.0 /opt/microsoft/msodbcsql/lib64/libmsodbcsql-11.0.so.2270.0 
  
  

  2017-05-041152.png