@nishigori

Python / Ruby / PHP / Symfony / Sphinx / Ramen
Tokyo, Japan
フォロー中のタグ5
フォロー中のユーザー29