Yamamoto Kōhei

@kymmt90

GMO Pepabo, Inc.
Sumida, Tokyo