sudo のパスワードを入力なしで使うには

  • onokatio

  • Daiki_Nagaoka

  • nao_yoshi

  • hkude

  • segawa

  • busonx

  • syosyoJP

  • pashango2

  • ItSANgo

  • raindogs

  • lazykyama

  • ic_lifewood

  • wnoguchi

  • yasufumic

  • nacasora

  • sinkuma

  • hiroyuki827

  • rits-kita

  • kensuke1984

  • intermezzo-fr